O autorze
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, odpowiada za realizację Programu Innowacyjna Gospodarka, Programu Rozwój Polski Wschodniej; nadzoruje przygotowanie strategii ponadregionalnych oraz wsparcie realizacji innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych; zajmuje się także zadaniami o strategicznym znaczeniu, m.in. związanymi z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i ICT.

POIR – konkursy dla firm uruchomione

Szlaki zostały przetarte. W programie Inteligentny Rozwój mamy uruchomione konkursy dla firm – pierwszy z nich, w poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, z budżetem 1 600 mln zł, ogłosiliśmy niespełna 2 miesiące po zatwierdzeniu programu przez Komisję Europejską. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem MŚP, które tylko w maju złożyły 179 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę blisko 1,2 mld zł. Pierwszych beneficjentów poznamy już pod koniec wakacji. Przyspieszoną ocenę wniosków umożliwia bowiem tryb „szybkiej ścieżki”.

Jednocześnie jesteśmy w przededniu zamknięcia konkursu w poddziałaniu 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej, który zakończy się już 22 czerwca. Konkurs w działaniu 1.2 Sektorowe programy B+R – dotyczący programu sektorowego branży lotniczej INNOLOT, z budżetem 400 mln zł, potrwa natomiast do 17 lipca br. Konkurs programu sektorowego dla branży medycznej – INNOMED, na realizację którego przewidzieliśmy 95 mln zł, będzie prowadzony od 1 września do 1 października br.

W drugiej połowie roku zostaną ogłoszone konkursy w ramach pozostałych osi priorytetowych, a przedsiębiorstwa będą mogły składać wnioski o dofinansowanie m.in. w ramach:

- działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (ogłoszenie konkursu nastąpi 27 lipca br., a nabór będzie prowadzony od 1 września do 30 października) – przedsiębiorstwa zainteresowane pozyskaniem wsparcia będą składały wnioski o dofinansowanie do Ministerstwa Gospodarki.

- poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (ogłoszenie konkursu nastąpi 31 lipca br., nabór będzie prowadzony od 31 sierpnia do 30 grudnia br.) – firmy zainteresowane pozyskaniem wsparcia będą składały wnioski o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;


- poddziałania 3.2.1 Badania na rynek (ogłoszenie nastąpi 31 lipca br., a konkurs potrwa od 31 sierpnia do 30 września br.) – przedsiębiorstwa zainteresowane pozyskaniem wsparcia w ramach tego poddziałania będą składały wnioski o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Podsumowując kalendarz naborów (zainteresowanych odsyłam do strony, na której udostępniony jest harmonogram: www.poir.gov.pl) – w 2015 r. w Programie Inteligentny Rozwój ogłosimy łącznie 17 konkursów, w ramach 14 działań/poddziałań, na kwotę 6,4 mld PLN. Nadchodzące półrocze oznacza zatem czas intensywnych przygotowań do kolejnych naborów, zarówno dla przeprowadzających je instytucji, jak i potencjalnych beneficjentów.
Trwa ładowanie komentarzy...